Obchodní podmínky

 živnostníka Barbora Hranoš 

identifikační číslo:   07162821

se sídlem na adrese Nademlejnská 1063, Praha 9, 198 00

zapsané v živnostenském rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetových adresách www.ottokilian.cz a www.ottokilian.eu.1. úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) živnostníka Barbora Hranoš s identifikačním číslem: 07162821, se sídlem na adrese Nademlejnská 1063, Praha 9, 198 00, zapsaného v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetových adresách www.ottokilian.cz a www.ottokilian.eu (dále každá z nich samostatně i obě společně jen „webové stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Prodávající si vyhrazuje právo znění obchodních podmínek jednostranně a dle své uvážení kdykoliv upravit, změnit či doplnit. Nové, upravené či doplněné znění obchodních podmínek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejněním na webové stránce, případně jiným či individuálním způsobem. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, a prodávající nenese žádnou odpovědnost za použití nesprávně či neaktuálně uvedených údajů.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok neužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, aktualizaci webového rozhraní obchodu, apod..

3. uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (bude-li k okamžiku uzavření Objednávky prodávající plátcem této daně). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, a to na základě výslovné a samostatné dohody závazně potvrzené oběma smluvními stranami.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy se místo doručení zboží nachází území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například emailem, písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Veškeré náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména, nikoliv výlučně, náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti na dobírku přepravci v místě určeném kupujícím v objednávce;

 2. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2301445379/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., IČ 61858374 (dále jen „účet prodávajícího“);

 3. bezhotovostně platební kartou.

(způsoby uvedené pod články 4.1.2 až 4.1.3 dále společně též jen „bezhotovostní platba“).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží smluvené ve výši uvedené v objednávce. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou součet ceny zboží a veškerých nákladů spojených s jeho dodáním.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu předem.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Jako variabilní symbol slouží číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky odpovídající plné výši kupní ceny na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zasílat a doručit na adresu sídla prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno nepoužívané (zejména nenošené, neupravované, neprané, čisté apod.) a nepoškozené do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na bankovní účet kupujícího uvedený v jeho uživatelském účtu či na bankovní účet, které kupující uvede při odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob přepravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem přepravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6 Prodávající expeduje zboží zpravidla do 3 pracovních dnů.

7. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, přičemž kupující byl na tyto skutečnosti upozorněn již při nabízení zboží k prodeji, nejpozději k okamžiku učinění objednávky. U takovéhoto zboží poskytuje prodávající v souladu s ustanovením § 2168 občanského zákoníku zkrácenou dobu pro uplatnění práv z vadného plnění, a to na její polovinu.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (vyjma zboží uvedeného v článku 7.3 těchto obchodním podmínek).

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla prodávajícího dle předchozí telefonické domluvy či domluvy elektronickou poštou, tak aby bylo přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. 

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a současně existuje i jako samostatný dokument.

8. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ottokilian.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. ochrana osobních údajů

9.1. V souladu s obecným nařízením na ochranu osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „GDPR“) poskytuje prodávající následující informace o zpracování osobních údajů kupujících tak je tento pojem vymezen v GDPR (dále jen „osobní údaje“ nebo „data“).

9.2 Kupující vstupem na webovou stránku prodávajícího a jejím používám pro účel nákupu zboží (webová stránka pro účely tohoto článku též jen „internetový obchod“) prohlašuje, že dosáhla věku 16 let. V souladu se článkem 8 odstavcem 1 GDPR se v internetovém obchodě nemohou zaregistrovat osoby mladší 16 let, dále se tyto osoby nesmí přihlásit k odběru newsletterů a nakupovat zde; k zákonnému zpracování osobních údajů takové osoby je nutný právní souhlas jejího zákonného zástupce. Správce není schopen ověřit věk a oprávněnost poskytovatele údajů, za pravdivost poskytnutých údajů tedy ručí poskytovatel údajů. Odpovědnost za pravdivost poskytnutých údajů nese poskytovatel údajů.

9.3. Správce informuje poskytovatele údajů, že funkce internetového obchodu, přijetí a plnění objednávky jsou možné pouze tehdy, pokud poskytovatel údajů poskytne správci své údaje a bude souhlasit s jejich zpracováním.

9.4. Správcem osobních údajů je prodávající (pro účely tohoto článku dále jen „správce“).

9.5. S osobními údaji zpracovanými správcem se mohou seznámit také zaměstnanci správce, a to v rozsahu nezbytném pro dosažení cíle zpracování dat, uvedeného dále v tomto článku.

9.6. Správce dat zpracovává osobní údaje na základě následujících právních důvodů, za níže uvedenými účely a v níže stanovené době:

 

Typy zpracování osobních údajů

Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Rozsah zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních dat

Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů kupujícího

Udělení souhlasu poskytovatelem údajů (článek 6 odst. 1 písmeno a) GDPR)

 • Jméno

 • Adresa bydliště (nepovinný údaj)

 • E-mailová adresa

 • telefonní číslo (nepovinný údaj)

 • Datum narození

 • Správa uživatelského účtu

 • Poskytnutí možnosti zobrazení detailu objednávky a faktur

 • Správa "Oblíbených"

Žádost poskytovatele údajů o vymazání osobních údajů

Zpracování osobních údajů kupujícího v případě nákupu

Pro splnění smlouvy je nezbytné (článek 6 odst. 1 písmeno b) GDPR)

 • Jméno

 • Adresa bydliště

 • E-mailová adresa

 • Telefonní číslo

 • Plnění objednávek

 • Odeslání potvrzení objednávky

 • Komunikace týkající se plnění objednávky

Po dobu 5 let po uskutečnění objednávky (promlčecí doba stanovená v občanském zákoníku)

Zpracování fakturačních údajů

Splnění právní povinnosti týkající se správce dat (článek 6 odst. 1 písmeno c) GDPR)

 • Jméno

 • Adresa bydliště

Fakturace zboží a služeb

Do lhůty stanovené zákonem o účetnictví, tedy 10 let

Odeslání newsletteru, SMS zprávy a SMS reklamních sdělení

Udělení souhlasu poskytovatelem údajů (článek 6 odst. 1 písmeno a) GDPR)

 • Jméno

 • E-mailová adresa

 • telefonní číslo

 • adresa bydliště (spravujeme jen osobní údaj odpovídající zvolenému způsobu)

Odesílání reklamních nabídek elektronickou a/nebo poštovní formou

Žádost poskytovatele údajů o vymazání osobních údajů

On-line komunikace s kupujícím jako poskytovatelem údajů

Udělení souhlasu poskytovatelem údajů (článek 6 odst. 1 písmeno a) GDPR)

 • E-mailová adresa

 • Jméno (nepovinný údaj)

 • Adresa bydliště (nepovinný údaj)

 • Zákaznické číslo (nepovinný údaj)

Odpovědi na otázky, které položil poskytovatel údajů na internetových stránkách prostřednictvím zákaznického servisu

Žádost poskytovatele údajů o vymazání osobních údajů

Záznam telefonických žádostí (komunikace poskytovatele údajů)

Udělení souhlasu poskytovatelem údajů (článek 6 odst. 1 písmeno a) GDPR)

Zvukový záznam

 • Záznam informací o objednávkách

 • Záznam přijetí stížností zákazníka

Po dobu 5 let od uskutečnění objednávky (promlčecí doba stanovená v občanském zákoníku)

Hodnocení produktů na internetových stránkách

Udělení souhlasu poskytovatelem údajů (článek 6 odst. 1 písmeno a) GDPR)

Křestní jméno nebo přezdívka (nepovinný údaj)

Zveřejnění hodnocení produktů na internetových stránkách

Žádost poskytovatele údajů o vymazání osobních údajů

Zájemci o upozornění na nedostupné produkty

Udělení souhlasu poskytovatelem údajů (článek 6 odst. 1 písmeno a) GDPR)

 • E-mailová adresa

Žádost zájemce o informaci, pokud bude momentálně nedostupný výrobek opět dostupný

30 dní po odeslání upozornění9.7. Bez poskytnutí povinných údajů není správce schopen poskytnout poskytovateli údajů požadované služby, v takovém případě tedy není možné založení zákaznického účtu, jeho správa nebo realizace objednávky.

9.8. K marketingovým účelům využívá správce osobní údaje poskytovatele údajů výhradně na základě výslovného souhlasu se zasíláním reklamních sdělení a nabídek a v souladu s ustanovením zákona 48/2008 Sb. Poskytovatel údajů má možnost pomocí odkazu na konci newsletteru nebo podle dalších postupů vyjmenovaných v bodě 1 kdykoliv zakázat, aby mu správce nadále zasílal reklamní sdělení.

9.9. Správce neposkytuje žádné osobní údaje žádným třetím stranám.

9.10. Práva kupujících jako poskytovatelů osobních údajů a možnosti opravných prostředků jsou následující:

9.10.1. Právo na přístup: poskytovatel údajů je oprávněn požadovat po správci informace o tom, zda jsou jeho osobní údaje správcem dat zpracovávány. Poskytovatel údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, které správce spravuje. Poskytovatel údajů má dále i právo přístupu k informacím, které tento informační text obsahuje.

9.10.2. Právo na opravu: poskytovatel údajů má právo požadovat, aby správce bezodkladně opravil osobní údaje poskytovatele údajů, případně aby neúplné osobní údaje doplnil.
9.10.3. Právo na vymazání („právo být zapomenut“): poskytovatel údajů má právo, aby byly veškeré jeho osobní údaje správcem bez důvodného odkladu vymazány. V případě žádosti o vymazání správce přezkoumá konkrétní právní základ zpracování osobních údajů (zde existuje kromě udělení souhlasu jiný právní základ), a pokud splní podmínky pro vymazání, údaje poskytovatele vymaže. V případě vymazání se správce postará o to, aby všichni, ke kterým se údaje dostaly prostřednictvím správce, tyto odstranili.

9.10.4. Právo na omezení zpracování: poskytovatel údajů má právo požadovat omezené zpracování osobních údajů v případě, že má pochybnosti o preciznosti jejich zpracování, v případě protiprávního zpracování dat se vymezí proti jejich vymazání, správce již data nepotřebuje, ale poskytovatel je požaduje za účelem uplatnění práva, nebo poskytovatel využil svého práva na protest proti zpracování údajů. Správce předběžně informuje poskytovatele údajů o zrušení omezení. O omezení informuje správce všechny adresáty, kterým byly osobní údaje sděleny.

9.10.5. Právo na přenositelnost údajů: Poskytovatel údajů má právo, aby s ním spojené osobní údaje získal v obecně přijímaném a používaném, strojově čitelném formátu, tyto aby byly předány jinému zpracovateli (nebo aby je nechal dál předat správce, pokud to bude technicky možné). Na toto právo má poskytovatel údajů nárok v případě, že je zpracování údajů podloženo souhlasem nebo smlouvou a zpracování údajů probíhá automaticky.

9.10.6. Právo na protest: poskytovatel údajů má právo kdykoliv vznést protest proti zpracování údajů z důvodů spojených s jeho vlastní situací, pokud je to nezbytné k plnění úkolu veřejných zájmů nebo v oblasti veřejné moci, dále v případě legitimního zájmu správce nebo třetí strany (včetně vytváření profilu). Poskytovatel údajů může kdykoliv vznést námitky proti přímému marketingu (zasílání reklamních nabídek) a proti činnosti správce spojené s profilováním.
9.11. Správce poskytne v co nejkratší době (bez zbytečného odkladu), a to
nejpozději do 30 dnů, kupujícímu jako poskytovateli údajů písemně požadovanou informaci, respektive v případě odmítnutí souhlasu údaje odstraní. V případě oprav nebo vymazání údajů informuje správce všechny adresáty, kterým byl údaj sdělen. Pokud správce není schopen žádosti vyhovět, do 30 dnů o tom kupujícího informuje.

9.12. Správce informuje kupující, že zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na zákonnost zpracování údajů před jeho zrušením a na legitimnost zpracování údajů provedeného na základě uděleného souhlasu.

9.13 Svá práva spojená se zpracováním dat může kupující uplatňovat prostřednictvím kontaktních údajů správce uvedených v těchto obchodních podmínkách.

9.14 Správce spravuje osobní údaje tak, aby kupujícím zajistil ochranu jejich soukromí. Správce chrání údaje veškerými možnými dostupnými informačními technologiemi, zejména před neoprávněným přístupem k údajům, jejich neoprávněnou změnou, předáváním, zveřejňováním, vymazáním nebo znehodnocením, stejně tak proti jejich náhodnému znehodnocení nebo poškození a proti nedostupnosti způsobené změnou použité techniky. Uživatelský účet, který založí kupující při registraci, je chráněn jím zvoleným heslem.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat, a to doručením elektronické či písemné zprávy k rukám prodávajícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu sídla druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

11.2. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci, vyjma odstoupení od smlouvy a vyjma reklamací, vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Nademlejnská 1063, Praha 9, 198 00, adresa elektronické pošty info@ottokilian.cz, telefon 774 997 641.

12.6 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2018.

12.7 Tyto obchodní podmínky jsou současně a ve shodném znění vyhotoveny v listinné podobě (a jsou uloženy v archívu prodávajícího), a dále v elektronické podobě (která je k dispozici na webové stránce).

 

V Praze dne 1. 6. 2018

 

Příloha 1 - vzorovy formular_odstoupeni od kupni smlouvy